Praktik ved køb og salg

Når sommerhuset overdrages, sker det ved, at der udarbejdes købsaftale og skøde, hvor ejendomsretten til sommerhuset (bygning på lejet grund) overføres til den/de nye ejere. I aftalen skal køber skrive under på at ville indtræde i alle sælgers rettigheder og forpligtelser.

Ved at underskrive købsaftalen og skødet indtræder de nye ejere således samtidig som interessenter i interessentskabet I/S Harerenden.

I/S Harerenden er registreret som et interessentskab i Erhvervsstyrelsen.

Den berigtigende advokat
Når den berigtigende advokat har registreret ejerskiftet hos Tinglysningsretten i Hobro, skal der gives meddelelse herom samt oplysning om sælgers og købers kontaktoplysninger (sommerhusadresse, navn, privatadresse, tlf. nr., mailadresse) til bestyrelsen i I/S Harerenden.

Ovennævnte sker for egen regning.

Ved belåning kræver långivere/realkreditinstitutionerne ofte et af interessentskabet I/S Harerenden underskrevet tillæg til lånedokumenterne, der giver långiver ret og pligt til at indtræde i interessentskabet I/S Harerenden. Herved har en panthaver, der overtager bygningerne, ret til at benytte den del af matriklen, der er stillet til rådighed for bygningsejer/låntager og videreoverdrage denne ret sammen med bygningerne i tilfælde af salg ved misligholdelse af lånet.

Denne ”standardallonge” kan downloades neden for.

Er der tvivl – forefindes hos interessentskabet I/S Harerendens advokat (Advokat Jens H. Bech,  Advokaterne Amtsmandstoften,  Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring, 98922911 - j.nr. 40234: advokaterne@amtmandstoften.dk) de underskrevne eksemplarer af allongerne til de enkelte långivere/realkreditinstitutioner.

ALLONGE.pdf

Ejendomsskat 2024

I forbindelse med overgangen til ny boligskat skal man i forbindelse med køb og salg være opmærksom på følgende: 

Sælgere af sommerhuse, der er beliggende på fælles grund i I/S Harrerenden, bør i købsaftalen sikre sig en aftale med køber, således at parterne er enige om, at der indtil endelig vurdering foreligger vedrørende grundskyld, skal ske tilbagebetaling til sælger af forholdsmæssigt for meget opkrævet ejendomsskat. Hvis det viser sig, at der er opkrævet for lidt ejendomsskat i sælgers ejerperiode, skal sælger godtgøre køber den forholdsmæssige del, der er opkrævet for lidt.

For den fulde ordlyd af det af Jens Bæk udarbejdede notat vedrørende ejendomsskat/grundskyld 2024 se nedenfor.

Notat vedrørende ejendomsskat..PDF