Ordensreglement/Code of Conduct/Richtlinien

Ordensreglement for Sommerhusforeningen Harerenden/Code of Conduct/Richtlinien

For at sikre gensidig forventningsafstemning og værne om det unikke område, som Harerenden er, har bestyrelsen for Sommerhusforeningen Harerenden udarbejdet følgende ordensreglement. Ordensreglementet tager som udgangspunkt, at alle beboere og gæster udviser sund fornuft i brugen af området, således at færrest mulige direkte forbud er nødvendige.

1. Der er fri færdsel i hele området ad de anlagte veje og stier, men dog kun således, at det ikke er til gene for husenes beboere

2. Klitterne er fredede og det er derfor ikke tilladt at foretage unødvendig gravning eller anden beskadigelse af terrænet

3. Al kørende trafik skal benytte de anlagte veje, hastighedsbegrænsningen på 30 km/t skal overholdes og køretøjer bedes parkeret, så de ikke er til gene for nabohuse

4. Hunde skal føres i snor hele året rundt

5. Vandspild bør i videst muligt omfang undgås

6. Afbrænding af bål i klitten, affyring af raketter og andet fyrværkeri er ikke tilladt

7. Der må flages med Dannebrog fra solopgang (dog tidligst kl. 8.00) til solnedgang

8. Alt affald skal sorteres i de opstillede molokker. Større genstande og farligt affald skal afleveres på de lokale genbrugsstationer. Nærmeste genbrugsstation: Vennebjerg Genbrugsstation

9. Opsætning af private skilte er ikke tilladt.

For øvrige praktiske informationer om området og dets bebyggelse henvises til Lokalplan 480.4a og øvrige relevante dokumenter, som man kan orientere sig i på foreningens hjemmeside www.harerenden.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Code of conduct for Sommerhusforeningen Harerenden

The Harerenden board has established the following code of conduct to ensure mutual recognition of values and to protect the unique Harerenden environment. To reduce the number of rules to a minimum, the code of conduct rests on the premise that all owners and guests display sound judgement when holidaying in the area.

1. All guests may walk/bike/drive on constructed roads and pathways if a proper distance to houses and terrasses is observed

2. The dunes are a natural protection area; therefore, please do not dig or confer similar damage to the dunes

3. Please note that all vehicles must use the constructed roads, that the 30 km/h speed limit must be observed and that neighbours’ access to their houses should not be hindered by parked vehicles

4. Dogs must be on a leash throughout the year

5. Water waste should be kept at a minimum

6. Open fire in the dunes and the use of fireworks and the like is not allowed

7. Dannebrog (the Danish national flag) may be raised from dawn (however, not before 8 a.m.,) to sundown

8. Please separate all waste into the waste containers. Large items and hazardous waste must be taken to the local recycling stations. The nearest one is found by Vennebjerg

9. Private signs or banners/flags must not be mounted.

Additional practical information on the area and its houses can be found in Lokalplan 480.4a and on the www.Harerenden.dk website.

Best regards

The board.

Richtlinien für die Ferienhausvereinigung Harerenden

Um einen gegenseitigen Erwartungsausgleich zu gewährleisten und das einzigartigen Gebiet Harerenden zu schützen, hat die Leitung von Sommerhusforeningen Harerenden die folgenden Richtlinien aufgestellt. Die Richtlinien gehen davon aus, dass alle Einwohner und Gäste gesunder Menschenverstand bei der Nutzung des Areals zeigen, damit möglichst wenige direkte Verbote notwendig sind.

1. Bitte schützen Sie die Dünen vor unnötiges Graben und sonstige Beschädigungen des Geländes

2. Papier und Abfälle nur in die Müllcontainer wegwerfen

3. Beachten Sie bitte den Wasserverbrauch

4. Hunde müssen das ganze Jahr an der Leine geführt werden

5. Bitte beachten Sie die erlaubte Högstgeschwindigkeit in Harerenden und fahren Sie vorsichtig und nur wenn notwendig

6. Parken Sie das Auto mit Rücksicht auf den Bewohnern der umliegenden Häuser

7. Genießen Sie Harerenden zur Fuß auf den angelegten Wege und Gänge mit Rücksicht auf den Bewohnern

8. Von Sonnenaufgang (ab 8.00 Uhr) bis Sonnenuntergang darf nur die dänische Flagge (Dannebrog) gehisst werden

9. Bitte keine privaten Verbotsschilder aufstellen

10. Auf Grund Brandgefahr ist Feuer in den Dünen und die Anfeuerung von Raketen und sonstige Feuerwehr verboten

Bitte richten Sie eventuelle Beschwerden an die Leitung von Harerenden

Mit freundlichen Grüssen

Die Leitung